Home · Blog · Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijneSpotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr AUY/65 8 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Programu Pomocowego
Harmonogram dyskusja podczas spotkania obejmuje wymienione tu zespoły robocze:
 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ry
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009"
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Symulacje Strategiczne
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • "Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006
  Grant zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: opoczyński oraz kościański
  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Cuilu Jewellery Co. Ltd., Grupa Inwestycyjna OPOLE S.A. (Centrala Nasienna Handel-Usługi S.A.), QSC Auto Gaz Montaż Serwis, Autoelektronika, Przedsiębiorstwo handlowe "STANCHEM", Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej "ZBIORCZA" , Telefonia DIALOG S.A. , BOGART Sp. z o.o., Edge-Solutions , Insoft Consulting , Maciej Rakoczy, Platforma wymiany treści mobilnej Sp. z o.o. , TENEX Sp. z o.o., DALPO Sp. z o.o., TINES SA, SiP Consulting Sp. z o.o.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  06.06.2015. 15:17